REGULAMIN INTERNETOWY SKLEP WĘDKARSKI PIRANIA


                                                                                                                                                                                           § 1 SŁOWNIK POJĘĆ 

1. Sprzedawca – Internetowy sklep wędkarski PIRANIA z siedzibą w Krakowie przy ul. Konecznego 2/47, 31–216 Kraków NIP: 9451582641, REGON: 122504855

2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.pirania-sklep.pl

3. Klient - każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin - niniejszy dokument.

6. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie

7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.  

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

9. Konto Klienta – zbiór usług i funkcji dostępnych dla Klienta po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Sklepu oraz zbiór danych i ustawień Klienta związanych z korzystaniem ze Sklepu.

10. Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia;

11. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;


                                                                                                                                                                                           § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE  


1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

4. Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail: sklep@pirania-sklep.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 517-084-613 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 17:00) oraz pisemnie pocztą tradycyjną.

5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.

6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

7. Ceny prezentowane na w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu do wszystkich krajów na świecie.

9. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad. Zdjęcia Towarów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami dostarczane są przez producentów, dystrybutorów lub pochodzą od podmiotów trzecich.

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta do Sklepu.

13. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych


                                                                                                                                                                                          § 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza na stronie Sklepu.

2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.

3. W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.


                                                                                                                                                                                          § 4 PŁATNOŚCI


1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby Płatności za Towar: a) za pośrednictwem zwykłego przelewu na konto b) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności PayU (świadczonych przez PayU S. A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań) c) gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. W wypadku rezygnacji z zamówienia po ówczesnym dokonaniu wpłaty na konto Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z prawem odstąpienia od umowy, według wytycznych opisanych w§7, części „ZWROT” niniejszego Regulaminu. 


                                                                                                             

                                                                                                                                                                                           § 5 DOSTAWA 

1.

DOSTAWAPRZEDPŁATAPOBRANIE
PACZKOMAT INPOST12zł14zł
KURIER INPOST12zł14zł
KURIER NIESTANDARTOWA*20zł20zł
POCZTA POLSKA14zł18zł
*Wędki wysyłamy tylko kurierem zapakowane w tubę (przesyłka niestandartowa)


                                                                                                                                                                                          § 6 DOSTAWA ZAGRANICZNA

1.

KRAJPRZEDPŁATAWAGA
EUROPA

21zł

35zł

65zł

do 500g

500g - 1kg

1kg - 2kg

AMERYKA PŁN, AFRYKA

40zł

75zł

155zł

do 500g

500g - 1kg

1kg - 2kg

AMERYKA PŁD, AZJA

30zł

50zł

100zł

do 500g

500g - 1kg

1kg - 2kg

AUSTRALIA I OCEANIA

40zł

75zł

150zł

do 500g

500g - 1kg

1kg - 2kg


                                                                                                                                                                                            § 7 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).

2. W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.

3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty za Towar (w przypadku przelewu) lub autoryzacji płatności przez system PayU.

4. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

5. Dostawa Towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Towarów.

6. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48 godzin do 7 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT, które Klient otrzymuje, wraz z Towarem. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klienta powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

9. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

10. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           § 7 ZWROTY I REKLAMACJE 


1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty odbioru Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania w zakładce „Ważne informacje”, „Do pobrania”). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu załączonego do pobrania formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@pirania-sklep.pl. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres: SKLEP INTERNETOWY PIRANIA KONECZNEGO 2/47 31-216 KRAKÓW (z dopiskiem: „ZWROT”)

2. Zwrotom podlegają Towary spełniające łącznie poniższe warunki: a) zwracany towar nie był używany; b) zwracany towar zapakowany jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu i zawiera wszystkie metki i oznakowania;

3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy opisany w ust. 1 powyżej.

4. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji. Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy obciążają Klienta.

6. Klient może odesłać Towar wybraną przez siebie metodą dostawy. Przesyłka musi być jednak odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem. Za zniszczenie lub pomniejszenie wartości Towaru w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki odpowiada Klient.

7. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

8. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem na adres Sklepu.

10. Jeżeli towar nie spełnia warunków opisanych w §7 ust. 2, Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić zwrotu i odesłać Towar na adres Klienta. Koszty ponownego nadania przesyłki pokrywa Klient.


                                                                                                                                                                                           REKLAMACJE


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta następuje poprzez przesłanie Sprzedawcy reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym, załączonym w zakładce „Ważne informacje”, „Do pobrania” pocztą na adres: SKLEP INTERNETOWY PIRANIA KONECZNEGO 2/47 31-216 KRAKÓW (z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

3. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne do złożenia reklamacji. Stanowi on jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Klient nie musi z niego korzystać, ani się nim kierować.

4. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

5. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Sprzedawcę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Sprzedawca sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w pn. „ZWROTY", niż drogi reklamacyjnej.

6. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu).

7. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Sprzedawcy (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Sprzedawcy kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. W przeciwnym wypadku kosztami dostarczenia oraz ponownego wysłania Towaru obciążony zostanie Klient.

8. Sprzedawca rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania). Przesyłka powinna być jednocześnie odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami.

9. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony Sprzedawcy w stanie kompletnym i czystym.

10. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Sprzedawcę: - uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru, - uszkodzeń mechanicznych Towaru, - uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem. Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

11. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

12. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji (np. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie).


                                                                                                                                                                                          § 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI


1. Składając Zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację Transakcji.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                           § 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.pirania-sklep.pl (zakładka „Regulamin”).

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:  udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 11 ust. 3 Regulaminu,  przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,  przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.

5. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2017 roku.

6. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:  zmian organizacyjnych lub prawnych Sprzedawcy,  zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,  zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Transakcji zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.